Danıştay, HASAM Genelgesinin Yürütmesini Durdurdu
Danıştay, Genel Sağlık-İş'in başvurusu sonucunda; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nca yayınlanan ve Halk Sağlığı Merkezleri'nin (HASAM) kurulmasını düzenleyen 23.03.2016 tarih ve 2016/5 sayılı Genelge'nin yürütmesini durdurdu.
Genel Sağlık-İş, Halk Sağlığı Merkezleri'nin kurulması düzenleyen 2016/5 sayılı Genelge içeriğindeki düzenlemelere itiraz hakkı saklı kalmak üzere; hukuka ve normlar hiyerarşisine uygun olmayan genelgenin usule aykırı olduğu ve böyle önemli bir düzenlemenin bir oldu-bittiye getirilemeyeceği gerekçeleri ile Danıştay'a yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmıştı.
Dava ve talepleri görüşen Danıştay Onbeşinci Dairesi, Genel Sağlık-İş'in taleplerinin kabulüne karar vererek HASAM Genelgesi'nin tamamının yürütmesi durdurdu.
Danıştay kararında: "...anılan Genelge'de yer alan halk sağlığı merkezlerinin organizasyonu, bünyesinde aile hekimliği biriminin kurulması, aile hekimliği personeline mesai dışı nöbet görevi verilmesi gibi hususlardan, bu merkezlerin birinci basamak sağlık hizmeti sunmak üzere kurulan yeni bir yapılanma olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de adı geçen merkezlerinin fonksiyonlarına bakıldığında, bu merkezlerin ek birim olarak nitelendirilemeyeceği açıktır. Hal böyle iken, yeni bir sağlık hizmeti sunumunda bulunan, Kanunda ve yönetmelikte öngörülmeyen, tanımlanmayan bir kurumun kuruluşunun ve işleyişinin genelge ile düzenlenmesi hukuken mümkün olmayıp, bu düzenleme normlar hiyerarşisine de aykırılık teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İNAJANS