Haber Detayı
11 Mayıs 2017 - Perşembe 13:12 Bu haber 1710 kez okundu
 
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından: GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
EĞİTİM Haberi
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İŞTE O YÖNETMELİĞİN BİR BÖLÜMÜ
6 Kasım 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27046
YÖNETMELİK
   Millî Eğitim Bakanlığından:
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumlarının  kuruluş ve işleyişi ile alınacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlar bünyesinde  açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumları  ile alınacak diğer tedbirleri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci paragrafı ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
             b) Konservatuvar: Üniversitelerde müzik ve sahne sanatları alanlarında sanatçı yetiştiren ve hazırlayıcı birimleri arasında ilköğretim  ve ortaöğretim kurumları da bulunan yükseköğretim kurumunu,
             c) Okul/Kurum: Güzel sanatlar alanlarında eğitim vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlarbünyesinde  açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki okul/kurumları
             ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Okulların Amacı
             Kuruluş
             MADDE 5 – (1) Güzel sanatlar alanlarında;
             a) Bakanlıkça ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okul/kurumlar  açılabilir.
             b) Üniversitelerce Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Bakanlığın izniyle konservatuvarlara bağlı hazırlayıcı birimler olarak müzik ve sahne sanatları alanlarında ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde  okul/kurumlar  açılabilir.
             c) Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim-öğretim, uygulanacak programlar, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile istihdam edilecek personel ve benzeri hususlar okul/kurumların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan özel yönetmelikleriyle düzenlenir.
             Okul/kurumların amacı
             MADDE 6 – (1) Okul/kurumların amacı, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukların;
             a) Küçük yaşlardan itibaren eğitilerek yetiştirilmelerini,
             b) Özel yetenek gerektiren programlara hazırlanmalarını,
             c) Araştırmacılığa yönelerek üretken ve profesyonel sanatçı adayları olarak yetiştirilmelerini,
             ç) Millî ve milletlerarası sanat eserlerini tanıma ve yorumlayabilmelerini
             sağlamaktır.

Kaynak: (İNAJANS) - İNAJANS Editör:
Etiketler: GÜZEL, SANATLAR, EĞİTİMİ, YÖNETMELİĞİNİN, YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA, DAİR, YÖNETMELİK, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı