Haber Detayı
23 Ocak 2018 - Salı 11:44
 
HAZRET-İ PÎR ŞABÂN-I VELÎ KİTABI
Hz. Pîr’in vuslatının 450. yılına doğru yaklaşırken önemli bir gelişme olarak...
KÜLTÜR-SANAT Haberi
HAZRET-İ PÎR ŞABÂN-I VELÎ KİTABI

 

Hz. Pîr’in vuslatının 450. yılına doğru yaklaşırken önemli bir gelişme olarak Kastamonu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Bu iki önemli yılın anısına olmak üzere geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tatcı’nın hazırladığı HAZRET-İ PÎR ŞABÂN-I VELÎ KİTABI, H Yayınları tarafından basılarak okurların dikkatine sunuldu. Son derece özenli ve güzel bir baskıyla hazırlanan çalışma; belgeler, metinler ve fotoğraflarla desteklenmiştir.

 

640 sayfa olan eser Hazret-i Pîr’in hayatı, silsilesi ve erkânını ihtiva etmektedir. Eserin alt başlıkları “Menâkıpnâme”, “Türbenâme, “Silsilenâme-i Halvetiyye” ve “Evrâd-ı Settâr”dan oluşmaktadır.

 

Giriş bölümünde “Ebedî Silsile” başlığıyla, Hazret-i Peygamber'den Şabân-ı Velî’ye kadar Halvetiyye'nin silsilesi kısaca verilmiş; Azerbaycan’dan Anadolu’ya uzanan silsilede yer alan İbrâhîm Zâhid-i Gilânî, Şeyh Safiyüddîn Erdebilî, Ahî Kerîmüddîn Muhammed, tarikatin isim babası olan Ömer Halvetî, Ahî Mîrem, İzzeddin Türkmanî, Sadreddîn Hıyavî, evrâdı tanzîm eden Yahya Şirvanî, Ahmed Sünnetî, Bahaeddin Erzincânî, Cemâl Halvetî ve Hayreddin Konrapavî (Tokadî) olmak üzere Halvetiyye’nin teşekkülünde önemli yeri olan azîzlerin hayat ve menkıbeleri anlatılmıştır. Silsilenâme işlenirken Hz. Pîr’den sonraki azizlerin ve kolların kültür coğrafyamızda etkileri üzerinde de durulmuştur. Bu çerçevede Hz. Pîr’den sonraki dönemde Karabaş-ı Velî hazretleri ile İstanbul’a giden silsile ve bu dönemden itibaren başta İstanbul, Arap dünyası ve Balkanlardaki genişleme faaliyetlerine değinilmiştir.

 

"Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî" adını taşıyan bölüm, Şabân-ı Velî’nin hayatı ile ilgili olarak doğum yeri ve tarihi, ailesi ve evliliği, öğrenimi, Kastamonu yılları, vefatı, türbesi, asa suyu, halifeleri üzerinde durmaktadır. Bu bölümde Hazret-i Pîr’in özellikle evliliği ile ilgili olarak ulaşılan yeni bilgiler önemlidir. Ömer Fuâdî hazretlerinin mufassal menakıpnamesinden anlaşıldığı üzere Hz. Pîr evlenmiştir. Bu bilgi ilk defa Tatcı tarafından bu eserde belgelenmiş bulunmaktadır.

 

“Şabâniyye” başlığıyla verilen diğer bölümde ise; Şabâniyye silsilesine, Kastamonu’daki tekkenişînlere yer verilmiş; Şabâniyye adâbı üzerinde durulmuştur. Kıyafet adâbına; hırka, sarık, tâc, risâle, asâ, post ve seccâdenin anlam ve önemine değinilmiştir. Eserden anladığımız kadarıyla Halvetiyye-Şabâniyye mensuplarının ortaya koyduğu geniş bir edebî birikim, musikîmize ve diğer tezyinî sanatlara olan katkı ihmal edilemeyecek kadar önemlidir. Bu cümleden olmak üzere silsilede dikkati çeken edipler arasında özellikle Ömer Fuâdî (ö. 1636), Karabaş-ı Velî (ö. 1685), Mehmet Nasûhî (ö. 1718), Hasan Ünsî (ö.1723), Enfî Hasan Ağa (ö. 1724), İbrahim Hâs (ö. 1762), Kuşadalı İbrahim Efendi (Ö. 1846), Safranbolulu Mehmed Emîn Efendi (ö. 1867), Bolulu İbrahim Şevkî (ö. 1897) gibi zatlar önemli bir yere sahiptir. H Yayınlarının Hz. Pîr’den sonraki silsilede yer alan şahsiyetlere ait eserleri yayınlama gayretinde olduğu da dikkat çekmektedir. Zira bu birikimin ortaya çıkması, günümüz okuyucularına ulaştırılması son derece önemlidir.

 

Kitapta, Şabân-ı Velî hazretlerinin hayatı ve hatıralarının anlatıldığı bölümlerden ilki İbrâhîm Hâs tarafından kaleme alınan “Tezkiretü’l-Hâs” adlı eserdeki Hz. Pîr menkıbelerin çevirisidir. İkinci menâkıpnâme ise Ömer Fuâdî’ye ait olandır. Bu bölümde önce Ömer Fuâdî’nin hayatı ve eserleri üzerinde durulmuş, daha sonra menâkıbnâme metni verilmiştir. Ömer Fuâdî biri 1604’te mufassal, diğeri 1608’de muhtasar olmak üzere Hz. Pîr’in iki menâkıbını yazmıştır. Mufassal menâkıbnâme kaybolmuş, muhtasar menâkıbnâme ise 1875’te basılmıştır. Bu bölüm menâkıbnâmenin on sekiz yazma nüshasından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Tatcı’nın ifadelerine göre bu on sekiz yazmadan on beş tanesi muhtasar metin olup, kelimesi kelimesine aynıdır. Asıl metinden çoğaltılmıştır. Üç yazma ise mufassal menâkıbnâmeden kısaltılmıştır. Bu üç yazma mufassal metinde olmayan bazı ayrıntı ve bilgiler ihtiva etmesi dolayısıyla çok önemlidir.

 

Şabân-ı Velî Kitabı’nın diğer bölümü ise; Hz. Pîr’in menâkıbını tamamlayıcı bilgiler de veren Ömer Fuâdî’nin “Türbenâme” adlı eseridir. Türbenâme bölümünden sonra iki silsilenâmeye yer verilmiştir. İlki Ömer Fuâdî’nin yazdığı “Silsilenâme-i Halvetiyye” adlı risale; ikincisi Senâyî Hasan Efendi’ye ait manzum silsilenâmedir. Eserin sonuna da Halvetî (Şabânî) evradı verilmiş, kaynaklar ve belgelerle eser tamamlanmıştır. Mustafa Tatcı, eserin önsözünde; “Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî’yi anlamak için ‘o olmak’ lazımdır.” demektedir. Günümüz gençliğinin Anadolu’yu mayalayan mânâ erenlerini tanımaya ve anlamaya son derece ihtiyacı vardır. Bu eser; Hz. Pîr’i, Pîr’in gönül yolunu tanıma ve anlamada yol gösterecek akademik açıdan da son derece önemli bir çalışmadır.

 

Yukarıda tanıtmaya çalıştığımız eser, Dr. Mustafa Tatcı’nın akademik birikimini ortaya koyduğu, okuyucunun Hz. Pîr ile ilgili bilgileri bir arada bulabileceği önemli bir çalışma olmuştur. Dr. Mustafa Tatcı bu eserinde senelerden beri kayıp diye bilinen mufassal menakıpnameyi de değerlendirerek fevkalade yeni bilgilere ulaşmıştır. Yazar, yakın bir zamanda mufassal menâkıbnâmenin de müstakilen yayınlanacağını eserin önsözünde müjdelemiştir.

 

“Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2019 Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî’nin 450. vuslat yılı hatırasına…” ithaf edilen “Hazret-i Pîr Şabân-ı Velî Kitabı” Kastamonu için çok kıyametli bir armağandır. Eser; başta Kastamonulular olmak üzere konuyla ilgilenenler için başucu kitabı niteliğindedir. Bu kıymetinin yetkililerce ve Kastamonulularca bilinmesi arzusuyla…

Kaynak: (Haber Merkezi) - Kastamonu İlkhaber Editör: İrfan Salcı
Etiketler: HAZRET-İ, PÎR, ŞABÂN-I, VELÎ, KİTABI,
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
HAZRET-İ PÎR ŞABÂN-I VELÎ KİTABI
HAZRET-İ PÎR ŞABÂN-I VELÎ KİTABI
HAZRET-İ PÎR ŞABÂN-I VELÎ KİTABI
HAZRET-İ PÎR ŞABÂN-I VELÎ KİTABI
Yorumlar
Haber Yazılımı