Haber Detayı
29 Mayıs 2017 - Pazartesi 01:38 Bu haber 1417 kez okundu
 
Kastamonu Medrese ve Dergâh Kütüphanelerindeki Eserler Nerede?
Kastamonu Medrese ve Dergâh Kütüphanelerindeki Eserler Nerede?
TARİH Haberi
Kastamonu Medrese ve Dergâh Kütüphanelerindeki Eserler Nerede?

 

Bu yazıda Tevhid-i Tedrisât (Öğretimlerin Birleştirilmesi) yasasından sonra kapatılan medrese ve dergâhların kütüphanelerinde bulunan yazma ve basma eserlerin akıbeti Kastamonu örneğinde ele alınarak incelenmiştir. Bir problem durumu olarak söz konusu eserlerin günümüzde nerede olduğu sorusuna cevap aranmıştır.

 

Prof.Dr. Serhat Yılmaz

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yapılan inkılâplar ve bir kısım yeni düzenlemeler çerçevesinde, tekke ve zaviyelerin kapatılması ile birlikte vilayetlerde bulunan cami ve medrese, türbe ve dergâhlarda bulunan yazma ve basma eserler 1925 yılından itibaren kütüphaneler kurularak bir araya toplanmaya başladığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Kastamonu’da 1925 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın Kastamonu seyahati sırasında 500 lira bağışta bulunarak kitap alınmasını istediği Kastamonu Memleket Kütüphanesi de kurulmuştur.

 

Kastamonu’da medrese ve dergâhlarda bulunan eserler de sayımı yapılmak suretiyle sayım defterleriyle birlikte Kastamonu Memleket Kütüphanesi’ne devredilmiştir. Memleket Kütüphanesi daha sonra İl Halk Kütüphanesi adını almış, 2013 yılında Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi’nin kurulmasından sonra ise eserler bu kütüphaneye devredilmiştir.

 

Kastamonu kütüphanelerinde İstanbul kütüphaneleri ile boy ölçüşebilecek sayıda kitap olmasa da 1874 tarihinde Numaniye Medresesi’ndeki kütüphanede toplam olarak 1249 gibi önemli sayıda eserin yer aldığı bilinmektedir. Maarif-i Umumiye Nezareti’nin Hicri 1321 yıllığına göre 1903 yılında Kastamonu şehir merkezinde Namazgâh (Abdülbakî), Merdiye (Hibbetullah), Darulkurra, Nu’maniye, Semhiyye, Ziyaiyye, İsmailbey, İsfendiyar, Bayraklı, Mahmudiye, Ağa İmareti, Koyunlu, Sıdkiye, Tevfikiye, Nasrullah Kadı, Fevziye, Osman Efendi ve Mehmed Efendi adıyla anılan 18 medrese bulunmaktaydı. Kastamonu şehir merkezinde bulunan bu medreselerde 1320 kayıtlı öğrencinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine bu dönemde İnebolu’da 6, Araç’ta 1, Taşköprü’de 4, Daday’da 3 ve Tosya’da 3 olmak üzere kazalarda da 17 medrese bulunduğu görülmektedir. (Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye: 1321, 618-619).

 

Yukarıda sözü edilen medreselerin kütüphanelerinin de bulunduğu bilinmektedir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Milli Mücadele Dönemi’nde Kastamonu’da öğretmenlik yaptığı dönemde, 1921 yılında kaleme aldığı ve Açıksöz gazetesinde yayınlanan “Kastamonu Kütüphaneleri” adlı makalesinde Kastamonu merkezinde 10 kütüphanenin ismi geçmektedir. Bu kütüphanelerin isimleri şunlardır: Aşağı İmaret’te İsmail Bey Kütüphanesi, Kırkçeşme Mahallesi’nde Halidiye Kütüphanesi, Yılanlı Medresesi aralığında Nu’maniye Medresesi Kütüphanesi, Topçuoğlu’nda Hacı Ziya Efendi Özel Kütüphanesi, Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi tarafından H. 1160 senesinde yaptırılan Bayraklı Medresesi Kütüphanesi, Darülhilafe müderrislerinden Zühdü Efendinin babası Sırtlı Ali Efendi tarafından H. 1272 senesinde vakfedilen Topçuoğlu’nda Semhiye Medresesi Kütüphanesi, Nasrullah civarında H. 1250 senesinde Muradoğlu Mahmut Ağa tarafından hayır amaçlı yaptırılan Merdiye Medresesi Kütüphanesi, Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi, Yılanlı Dergâhı Kütüphanesi ve Kuyudibi Medresesi de denilen Cebrail Mahallesinde Sıdkiye Medresesi Kütüphanesi.

 

Uzunçarşılı makalesinde bu kütüphanelerin bir kısmının kitap fihristinin dahi bulunmadığını, kiminin devamlı kapalı bulunduğunu, bu kütüphanelerdeki kitapların evkaf müdürlüğünden bir memur marifetiyle mutlaka tasnif edilmesi gerektiğini ifade ederek sonuçta bir öneri getirmektedir. Uzunçarşılı’ya göre parça parça dağınık bir halde bakımsız ortamlarda bulunan kitaplar bir yerde toplanarak hem koruma altına alınmalı hem de ilim aleminin hizmetine açık bulundurmalıdır. Bu hususta dönemin Kastamonu Valisi de merkezi bir kütüphane yapılması konusunda teşvik edilmiştir. (İsmail Hakkı, Açıksöz: 29 Teşrin-i evvel 1337).

 

Uzunçarşılı’nın yukarıda belirtilen tespit ve tekliflerinin yerinde olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra kütüphane kurma girişimlerine başlanmıştır. Yapılan inkılâplar ve bir kısım yeni düzenlemeler çerçevesinde, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra medreseler, tekke ve zaviyelerin kapatılması ile birlikte vilayetlerde bulunan cami ve medrese, türbe ve dergâhlarda bulunan yazma ve basma eserler 1925 yılından itibaren kütüphaneler kurularak bir araya toplanmaya başlamıştır.

 

Kütüphane kurma girişimleri çerçevesinde ilk olarak 1924’te Antalya’da Millî Kütüphane açılmıştır. Bu kütüphanenin ardından Erzincan (1924), Kastamonu (1925), Çorum (1925), Niğde (1925), Aksaray (1926), Balıkesir-Dursunbey (1926), Sinop (1926), Ordu (1926) ve Trabzon (1927) kütüphaneleri kurulmuştur. 1924-1927 yılları arasında Anadolu’nun çeşitli yerlerinde açılan bu kütüphaneler aynı zamanda Tevhid-i Tedrisât Kanunu’nun çıkarılmasından sonra kapatılan medreselerin kütüphanelerinde yer alan kitapların da korunarak hizmete sunulduğu kurumlar olmuştur (Hakan Anameriç,  “Belgelerle Atatürk ve Kütüphaneler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XXIV, Sayı:71, Temmuz 2008, s.490.)

 

Kastamonu’da da Memleket Kütüphanesi 1925 yılında hizmete açılmıştır. Açıksöz gazetesine göre, bu seferberlik çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda 40’dan fazla il merkeziyle 300 ilçe merkezinde halk kütüphanesi olmadığı tespit edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının genelgesiyle, kütüphanesi olmayan yerlere kütüphaneler açılmasını tebliğ edilmiş ve vilayetlerde kütüphane kurma çalışmaları başlatılmıştır. (Kütüphane Olmayan Vilayet ve Kazalar, Açıksöz, Yıl:7, Sayı:1506, (11 Teşrin-i Sani 1341), s.1). Açıksöz gazetesinde Kastamonu’da açılmış olan Memleket Kütüphanesi’nin gece gündüz açık bulundurulacağı ve halkın kitap okumak için buraya beklenildiği hakkında haberler yayınlanmıştır. Ayrıca kütüphanenin Cuma günleri de açılması istenmiştir (Memleket Kütüphanesi, Açıksöz, Yıl:7, Sayı:1525, (5 Kanun-i Evvel 1341), s.2).

 

Medreselerin kapandığı 1924 yılında Türkiye’de, 479 medrese ve 18.000 medrese öğrencisi bulunuyordu. Bunlardan da 6000’i gerçekten öğrenci idi. Geri kalanlar kayıtlarını yaptırıp, askerlikten muaf olup işlerinde, tezgâhlarında çalışıyorlardı. Her medreseye ortalama bir hoca düşüyordu. İstanbul’daki medrese binalarında incelemelerde bulunan Maarif Vekâlet’inden bir heyet, bunlardan hiçbirinin okul binası olarak kullanılamayacağını belirtmiştir. Bu kuruluşların bina ve arazileri de Maarif Vekâletine devrolunmuştur. (Mehmet Okur, “Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Milli ve Modern Bir Eğitim Sistemi Oluşturma Çabaları” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, (2005), s.209.)

 

Kastamonu’da basından takip edilebildiği kadarıyla ilk önce medreselerin maarife devri konusu gündeme gelmiştir. Bu hususta medrese ve tekkelerin bazılarının iyileştirilip okul halinde kullanılması, bazılarının yıkılıp yerlerine okul yapılması, bazılarının satılması hakkında bilgi verilmektedir. (Medrese ve Tekkeler, Açıksöz, Yıl:7, Sayı:1415, 15 Temmuz 1341, s.1). Daha sonra basında evkaf idaresinde bulunan tekke, medrese, mescitler talebe yurtları, yatakhane bunların arsaları, vakıf arsaları Maarif Vekâletine devredileceği, Dâhiliye Vekâletinden bilumum vilayetlere işar edildiği haberi duyurulmuş (Tekkeler ve Medreseler, Açıksöz, Yıl:7, Sayı:1447,(30 Ağustos 1341), s.2), hemen sonra da medreselerin hepsini tahliyesi gerçekleştirilmiştir.(Medreseler, Açıksöz, Yıl:7, Sayı:1454, 8 Eylül 1341, s.2).

 

Maarif Vekâleti, medreselerin kapatılmasından hemen sonra bütün medreselerin maarife devrinden dolayı mektebe elverişli olanların mektebe dönüştürülmesi, elverişli olmayanların da satılarak mektep yapılması kararı alınmıştır (15 Şubat 1925). Fakat daha sonra harap ve kullanışsız medreselerin satılması hakkında daha önce Maarif Vekâlet’inin taşraya yaptığı tebligatın uygulamasının kesin bir karar verilene kadar durdurulması kararlaştırılmıştır (2 Mart 1925). Bu bağlamda Kastamonu’da 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Kastamonu seyahati sırasında 500 lira bağışta bulunarak kitap alınmasını istediği Kastamonu Memleket Kütüphanesi kurulmuştur. Kastamonu’da medrese ve dergâhlarda bulunan eserler de sayımı yapılmak suretiyle sayım defterleriyle birlikte Kastamonu Memleket Kütüphanesi’ne devredilmiştir.

 

İhsan Ozanoğlu, 1948-1949 yıllarında 1/2000 ölçekli bir harita çizerek Kastamonu’da bulunan kütüphanelerin ve binalarının mevcut durumlarını göstermiş ilgili harita üzerinde bir de liste vermiştir. Bugün Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan bu listeye göre Kastamonu’daki kütüphane binalarının 1926 yılından sonraki durumları şu şekildedir:

 

1.Memleket Kütüphanesi

2.Abdulbaki ve Namazgâh Medreseleri Kütüphaneleri (Gazi İlkokul bahçesi yapılmıştır).

3.Atabey Medresesi Kütüphanesi

4.Darulkurra Medresesi Kütüphanesi (yıkılmıştır)

5.İsmailbey Medresesi Kütüphanesi (yıkılmıştır)

6.Münire Medresesi Kütüphanesi  (bina mevcuttur, kütüphane olarak yapılmıştır)

7.Numaniye Medresesi Kütüphanesi  (bina mevcuttur, kütüphane olarak yapılmıştır)

8.Semhiye Medresesi Kütüphanesi (yıkılmıştır)

9.Sıdkiye Medresesi Kütüphanesi (binası haraptır)

10.Ziyaiye Medresesi Kütüphanesi (bina mevcuttur.)

11.Merdiye Medresesi Kütüphanesi (bina mevcuttur, kütüphane olarak yapılmıştır.)

12.Halidiye Dergâhı Kütüphanesi (bina mevcuttur kütüphane olarak yapılmıştır)

13.Mevlevîhane Dergâhı Kütüphanesi (yıkılmıştır.)

14.Şa’ban-ı Velî Dergâhı Kütüphanesi (binası mevcuttur, kütüphane olarak yapılmıştır).

15.Yılanlı Dergâhı Kütüphanesi  (binası haraptır).

16.Yakup Ağa Camisi Kütüphanesi

17.Ermeni Kilisesi Kütüphanesi

 

Aşağıda medrese, dergâh ve çeşitli kütüphanelerden gelen yazma ve basma eserler ait olup önce Memleket Kütüphanesi’ne devredilen, daha sonra Kastamonu İl Halk Kütüphanesi kayıtlarına geçen son olarak da 2003 yılında kurulan Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’ne devredilen yazma ve basma eserlerin kayıtlarının bulunduğu defterlerin isimleri verilmiştir.

 

1-Abdulbakî/Namazgâh Medresesi Kütüphanesi1285/1868 yılında Abdü’n‐Nafi tarafından Namazgâh medreselerinde birer kütüphane kurulmuştur. (Kuruluşu:1868)

2- Mevlevîhane Dergâhı Kütüphanesi

3- Atabey Medresesi Kütüphanesi

4-(Corukzâde) Nu’maniye Medresesi Kütüphanesi: 1217/1802 yılında Corukzâde Elhâc Ahmed Efendi tarafından kurulan Numaniye Medresesi.

5-Dâru’l-kurrâ Medresesi Kütüphanesi

6-Halidî Dergâhı Kütüphanesi

7-İsmailbey Medresesi Kütüphanesi

8-Kastamonu Maarif Müdüriyeti

9-Ermeni Kilisesi Kütüphanesi

10-Merdiye Medresesi Kütüphanesi: 1243/1827 yılında Merdzade tarafından kurulan Merdiye Medresesi

11-Münîre Medresesi Kütüphanesi: 1184/1770 tarihinde Şeyhülislam Aşir Efendi tarafından kurulan Münire Medresesi

12-Semhiye Medresesi Kütüphanesi

13-Sıdkiye Medresesi Kütüphanesi: 1283/1866 yılında Sadık Efendi tarafından kurulan Sıdkiye Medresesi

14-Nuri Beyin Hediyesi

15-Şa’bân-ı Velî Dergâhı Kütüphanesi

16-Yılanlı Dergâhı Kütüphanesi

17-Ziyâiyye Medresesi Kütüphanesi

 

Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan yukarıda verilen defterlerin içerisinde ilave listeler de bulunmaktadır. Atabey Kütüphanesi’nden gelen defteri içerisinde ek olarak “Araç eski müftüsü Kayabaşlı, Kayabaşzâde Hasan Tahsin Beyin Kastamonu Kitaplığına verdiği kitapların listesidir” başlığı altında Araç Mescidi’nden gelen 163 kitap ismi verilmiştir. Abdulbakî/Namazgâh Medresesi Kütüphanesi’nden gelen defterin içerisinde Merkez Mevlevihane kısmına ait olanlar başlığı altında 9 kitap ismine yer verilmiştir. Şa’bân-ı Velî Dergâhı Kütüphanesi’nden gelen defter içerisinde ise “kütüphanede şimdi bulunmayan eserlerle sabık kütüphane memuru Nuri Beyin hediye ettiği eserlerin listesidir” açıklaması altında 66 eserin ismi geçmektedir. Ayrıca Kastamonu Halk Kütüphanesi Müdürü olarak görev yapan İhsan Ozanoğlu’nun da bağışladığı kitaplara ait bir liste yer almaktadır.

 

Kastamonu’da medrese ve dergâhlarda bulunan diğer eserler gibi Halidiye Dergâhı Kütüphanesi’nde bulunan eserler de sayımı yapılmak suretiyle Kastamonu Memleket Kütüphanesi’ne devredilmiştir. Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki dergâhtan devralınan eserler kayıt defterinde ise 593 eserin kaydının olduğu görülmüştür. Söz konusu eserler 1925 yılında Kastamonu Memleket Kütüphanesi’nin kurulmasından sonra oraya devrolunmuş, 2013 yılında Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi’nin kurulmasından sonra ise bu kütüphaneye devredilmiştir. Bu defterlerden birisi örnek olarak aşağıda ayrıntısıyla ele alınmıştır.

 

Halidiye Dergâhı Kütüphanesi örneğine bir bakalım. Halidî Dergâhı’ndan gelen eserlerin kaydının olduğu defterin son sayfası üzerindeki 3 Şubat 1928 tarihli tutanakta en son sayım ve teslim alan şahıs olarak dönemin Kastamonu Kütüphanesi Müdürü İhsan Ozanoğlu’nun imzası bulunmaktadır. Halidiye Kütüphanesi mevcuduna ait defter 22 sayfadan ibaret olup tarafımızdan incelenmiştir. Söz konusu defter ve eserler 2013 yılında Kastamonu’da Yazma Eserler Kütüphanesi’nin kurulmasından sonra oraya devredilmiştir. Kütüphanede toplam 593 eser tespit edilmiştir. Bu eserlerin 370’i yazma eser 223’ü ise basma eserdir. Yine bu eserler yazıldıkları dile göre tasnif edildiğinde 402 Arapça, 180 Türkçe ve 11 Farsça eserden meydana geldiği anlaşılmaktadır.

 

Aşağıda Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’ne devrolunan medrese kütüphanelerinde bulunan yazma, basma eserler ve bu eserlerin hangi dillerde olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

 

a-Kastamonu Merkez Kütüphanesine Devredilen Medrese Kütüphanelerine Ait Defterler

Devir kayıt defterlerine göre; Atabey Medresesi Kütüphanesi, Abdulbakî/Namazgâh Medresesi Kütüphanesi, İsmailbey Medresesi Kütüphanesi, Dâru’lkurrâ Medresesi Kütüphanesi, Ziyâiyye Medresesi Kütüphanesi, Sıdkiye Medresesi Kütüphanesi, Münîre Medresesi Kütüphanesi, Merdiye Medresesi Kütüphanesi, Semhiye Medresesi Kütüphanesi, Corukzâde/Numaniye Medresesi Kütüphanesi. Bu 10 medrese kütüphanesinden Memleket Kütüphanesi’ne devri yapılan eser sayısı 4212’dir. Bu eserlerin 2814’ü yazma, 1298’i basma eserdir. Eserler dil bakımından tasnif edildiği zaman bunların 561’i Türkçe, 3517’si Arapça ve 134’ü Farsça eser olduğu anlaşılmaktadır.

 

b-Kastamonu Merkez Kütüphanesine Devredilen Dergâh Kütüphanelerine Ait Defterler

Söz konusu dönemde 4 dergâh kütüphanesinden eser devir yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu dergâhlar: Mevlevîhane Dergâhı Kütüphanesi, Şa’bân-ı Velî Dergâhı Kütüphanesi, Halidiye Dergâhı Kütüphanesi ve Yılanlı Dergâhı Kütüphanesi’dir. Bu dergâhların kütüphanelerinde bulunan toplam 984 yazma ve basma eser devrolunmuştur. Bu eserlerin 603’ü yazma, 381’i basma eserdir. Eserlerin 279’u Türkçe, 675’i Arapça ve 30’u Farsça eserlerdir.

 

c-Kastamonu Merkez Kütüphanesine Devredilen Diğer Kütüphanelere Ait Defterler

Kastamonu Maarif Müdüriyeti, Nuri Beyin Bağışı, Maarif Vekâleti, Ağa İmareti Camii ve Muhasebe-i Hususiyeden olma üzere 1013 eserin devri yapılmıştır. Bu eserlerin 34’ü yazma, 979’u basma eserdir. Bu eserlerin 773’ü Türkçe, 197’si Arapça, 43’ü Farsçadır.

 

d-Kastamonu Merkez Kütüphanesine Devredilen Gayrimüslim Kütüphanelerine Ait Defterler

Ermeni Kilisesi Kütüphanesi’nden 46, Kirkorzâde Kütüphanesi’nden 118 olmak üzere 164 eserin kaydı bulunmaktadır. Bu eserlerin 3’ü yazma, 161’i basma eser olup Türkçe 39, Arapça 31, Ermenice 42, İngilizce 32, Fransızca 18 ve Almanca 2 eser bulunmaktadır.

 

Bu yazı Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan Osmanlı Türkçesi devir kayıtları esas alınarak hazırlanmıştır. Kütüphanede 17 defter tespit edilmiştir. Devir kayıt defterlerine göre; Atabey Medresesi Kütüphanesi, Abdulbakî/Namazgâh Medresesi Kütüphanesi, İsmailbey Medresesi Kütüphanesi, Dâru’lkurrâ Medresesi Kütüphanesi, Ziyâiyye Medresesi Kütüphanesi, Sıdkiye Medresesi Kütüphanesi, Münîre Medresesi Kütüphanesi, Merdiye Medresesi Kütüphanesi, Semhiye Medresesi Kütüphanesi, Corukzâde/Numaniye Medresesi Kütüphanesi. Bu 10 medrese kütüphanesinden Memleket Kütüphanesi’ne devri yapılan eser sayısı 4212’dir. Bu eserlerin 2814’ü yazma, 1298’i basma eserdir.

 

Eserler dil bakımından tasnif edildiği zaman bunların 561’i Türkçe, 3517’si Arapça ve 134’ü Farsça olduğu anlaşılmaktadır. Medreseler dışında 4 dergâh kütüphanesinden de devir yapılmıştır. Bu dergâhlar: Mevlevîhane Dergâhı Kütüphanesi, Şa’bân-ı Velî Dergâhı Kütüphanesi, Halidiye Dergâhı Kütüphanesi ve Yılanlı Dergâhı Kütüphanesi’dir. Bu dergâhlardan toplam 984 yazma ve basma eser devrolunmuştur. Bu eserlerin 603’ü yazma, 381’i basma eserdir. Eserlerin 279’u Türkçe, 675’i Arapça ve 30’u Farsça eserlerdir. Ermeni Kilisesi Kütüphanesi’nden 46, Kirkorzâde Kütüphanesi’nden 118 olmak üzere 164 eserin kaydı bulunmaktadır. Bu eserlerin 3’ü yazma, 161’i basma eser olup Türkçe 39, Arapça 31, Ermenice 42, İngilizce 32, Fransızca 18 ve Almanca 2 eser bulunmaktadır. Ayrıca Kastamonu Maarif Müdüriyeti, Nuri Beyin Bağışı, Maarif Vekâleti, Ağa İmareti Camii ve Muhasebe-i Hususiyeden olma üzere 1013 eserin devri yapılmıştır. Bu eserlerin 34’ü yazma, 979’u basma eserdir. Bu eserlerin 773’ü Türkçe, 197’si Arapça, 43’ü Farsçadır.

 

Sonuç olarak önce Memleket Kütüphanesi’ne, oradan Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’nde son olarak da Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’ne 6373 yazma ve basma eserin devri yapılmıştır. Bu eserlerin önemli bir kısmının (3454) yazma eser olduğu anlaşılmaktadır. Eserlerin büyükçe bir kısmının Arapça (4420), diğerlerinin Türkçe (1652) ve Farsça (207), ve pek az bir kısmının ise Ermenice (42) ve batı dillerinde (52) olduğu görülmektedir. Söz konusu eserler günümüzde koruma ve bakım altında okuyucuların, araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

 

Not: Bu yazı, M. S. Yılmaz, “Kastamonu Medrese ve Dergâh Kütüphanelerinde Bulunan Yazma ve Basma Eserlerin Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesine Devri”, III. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu (06-08 Mayıs 2016), Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kastamonu, 2016, s.438-450. Başlıklı bildiriden kısaltılarak alınmıştır.)

yenikastamonu.com

kastamonur.com

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kastamonu, Medrese, ve, Dergâh, Kütüphanelerindeki, Eserler, Nerede?,
Yorumlar
Haber Yazılımı