info @ kastamonuilkhaber.com
Ahir Zaman ve KADIN 
 
Bu zaman ahir zaman. Fitnesi de pek yaman. En yamanı da kadın.
Tesbihatta 3 defa şerrin -belain ve fitnetin Nisa boşuna zikredilmemiş...
Bediüzzaman Said Nursi'nin r.a. Bu konuda bir mektubunu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Buyurun teenni ile birlikte okuyalım ve ders alalım. .
* * * 
  (Birden hatıra gelen bir mes'eledir) 
   Herşeyde, her musibette, hususan beşer eliyle gelen zulümlü musibetlerde,
Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi, iki sebeb var:
   Biri:   Zahiren esbaba bakan beşerdir.

   Diğeri: 

   Kader-i İlahîdir. Beşer zahirî esbaba bakar, bazan yanlış eder, zulmeder.
Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder. İşte bugünlerde elîm bir endişe ile Risale-i Nur dairesine temas
eden üç mes'ele, adalet-i kaderiye noktasında manevî suale cevaben ihtar edildi.

   Birinci Sual: 

   Neden fedakâr, yüksek bir şefkatı taşıyan vâlide; bu zamanda veledinin malından irsiyet almasından mahrum edildi?
Kader müsaade eyledi?

   Gelen cevab şu: 

   Vâlideler bu asırda, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarfetmeleridir ki; evlâdım şan,
şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye, bütün kuvvetleriyle evlâdlarını dünyaya, mekteblere sevkediyorlar.
Hattâ mütedeyyin de olsa, Kur'anî ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar.
İşte bu şefkatin bu yanlışından, kader bu mahrumiyete mahkûm etti.

   İkinci Sual: 

   Risale-i Nur'la münasebetdar bazı zâtlara acıdım. "Neden pederinin malından hakkı iki sülüs iken,
(üçte iki )o haktan kısmen mahrumiyete kader-i İlahî neden müsaade etti?"

   Gelen cevab: 

   Şu asırda öyle acib bir aşılamakla, ebeveynine hürmet ve peder ve vâlidesinin şefkatlerine mukabil
bilâ-kayd u (kayıtsız şartsız,  mutlaka)kemal-i hürmet ve itaat lâzım iken; ekseriyetle o hakikî hürmet ve
itaat bozulduğundan, iki sülüs almaktan zulmen mahrum edildiler. Kader, onların kusuruna binaen müsaade etti.
Kızlar ise; gerçi başka cihetlerde kusurları çok, fakat za'fiyetlerine binaen, himayetkâr ve şefkatkâr ellere ziyade
muhtaç bulunduklarından hürmetlerini, peder ve vâlidelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette
ziyadeleştirdiklerinden, beşerin zalim eliyle, kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten onlara vermeye müsaade etti.

   Üçüncü Sual: 

   Bazı mütedeyyin zâtların, dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir?
Bu havalide bu nevi hâdiseler çoktur.
   Gelen cevab: 

   O mütedeyyin zâtlar, diyanetlerinin muktezası, böyle serbestiyet-i nisvan ( kadın hürriyeti )
zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından,
o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Mütebâkisi, bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı.
Kastamonu - 264
 
1940 larda yazılan bu mektub ne kadar manidar ve yerinde tesbitler. .
 
Feteemmel. ..
Selam ve dua ile. Allah c.c.a emanet olun.