info @ kastamonuilkhaber.com

 

Prof.Dr.Zekeriya YERLİKAYA

 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir kuruluşun yaptığı her işin kalitesini kapsar. Bu kapsam yönetimin ve iş örgütlenmesinin, verimliliğin, müşteri tatminin, güvenirliğinin, para değerinin, satış sonrası hizmet ve desteklerin, müşteri bilgilendirme ve eğitimin, bakım kolaylığının, hizmet hızının kalitesi olduğu kadar, kuruluş imajının ve kuruluşa müşteri güveninin kalitesini de içerir.

 

Toplam Kalite Yönetiminin bir parçası olan Kalite Çemberleri (ISO 9000) benzer ya da aynı işi yapanların oluşturduğu gruplardır. Kalite çemberlerinin ilgi çekici bir yönü, insan kaynaklarının ve teknik kaynakların bir araya getirilmesinde düzenli bir yaklaşım sağlamasıdır. Temel hedefler, ürün kalitesinin, çalışma yaşamı kalitesinin ve kurumsal verimliliğinin artırılmasıdır.

Kalite çemberlerinin esas amaçlarını şöyle sıralaya biliriz;

 

• İnsana saygıyı esas almak,

• Müşterinin tam ve sürekli tatmini ilk hedef olarak belirlemek,

• Hataları azaltmak, kaliteyi yükseltmek,

• Problemleri daha doğmadan engelleme alışkanlığını kazandırmak,

• Daha uyumlu yönetici-çalışan ilişkisinin gelişmesine ortam hazırlamak,

• Çalışanların motivasyonunu arttırmak,

• İşletmede çalışanlar arasında iletişim kanallarını geliştirmek,

• Her düzeydeki çalışanın beyni, elleri ve gönül gücü ile işe katılımını sağlamak suretiyle katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek,

• Grup çalışmalarını teşvik etmek, bireyselliği önlemek

• Yöneticiler dahil bütün çalışanların katılacağı sürekli bir eğitim programları uygulayarak, problemleri kavrama-çözme kapasitesini ve benzeri yetenekleri geliştirmek,

 

KALİTE ÇEMBERLERİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR

 

Kalite çemberlerinin sağladığı faydaları, işletmeye sağladığı faydalar ve çalışanların kendilerine sağladığı yararlar olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz;

 

1. Kalite çemberlerinin kuruluşa sağladığı yararlar:

• Çalışanlar arası ve bölümler arası işbirliğinde artış,

• Çalışanlarda kuruluşun sorunlarına karşı ilgi artışı,

• Ürün kalitesindeki ve işlerdeki etkinlikte gelişme,

• Devamsızlıklarda azalma,

• İşveren-işçi ve yönetim-sendika arasında daha iyi ilişkiler,

• Uzun süredir ihmal edilen veya hiç fark edilmemiş sorunların çözümü,

• Teknik kalitede ve önerilen sorunların kabulünde artış.

 

2. Kalite çemberlerinin çalışanlara sağladığı yararlar:

• Düşüncelerin söylenebileceği bir ortamın oluşturulması,

• Çok çeşitli konularda fayda sağlayan eğitim,

• Grup içinde işbirliği yapma ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi,

• Bilgi, hayal gücü, karar verme ve değerlendirme yeteneklerinin geliştirilmesi,

• İşlerde daha çok çeşitlilik ve zenginleştirme,

• Liderlikle ilgili yetenekleri geliştirmek ve değerlendirmek,

• İş görenlere çalıştıkları bölümlerdeki faaliyetlerde etkin rol alabilme imkanı sağlanması.

 

SONUÇ OLARAK

 

Geçen yüzyılda olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da bilim ve teknoloji alanında büyük değişimler yaşayacağız.

Güçlü olmak ve güçlü bir şekilde varlığımızı devam ettirmek için; sürekli gelişim göstermek, tarihin çöp sepetine gitmek yerine tarihin öznesi olmak ve tarih yazmak için geleceği bugünden tasarlamamız gerekiyor.

 

İnsanlar, toplumlar, kurum-kuruluşlar ve ülkeler kıyasıya rekabet içinde, tüm olanaklarıyla gelişmişlik, refah ve huzur yarışını en önde bitirmek istiyorlar.

 

Belli standartları esas alıp kaliteye önem vererek; eğitim, sağlık, ekonomi, çevre, alt yapı ve ulaşım gibi alanlarda kaliteli yaşamak için gerekli olan imkânları oluşturma noktasında, toplumun tüm kesimlerine görevler düşmektedir. Bu alanlarda nicelik kadar niteliğin de önemli olduğunu unutmamalıyız.

 

Kalite anlayışını aile ortamından başlayarak toplumun her kademesinde yaşayarak yaymak ve çocuklarımızda kalite bilinci oluşturarak geleceğe hazırlamak onlara verebileceğimiz en güzel hediyelerden birisi olacaktır.   

 

 

 

Güzel Sözler:

  1. “Birlikte oturduğunuz dostlarınızın en hayırlısı, görünüşüyle size Allah’ı hatırlatan, sohbetiyle sizin güzel amellerinizi arttıran, salih ameliyle/güzel fiil ve davranışlarıyla size ahireti hatırlatan kimsedir”(Hadis, Suyutî, Camiu’s-sağir, 2/14)
  2. “Eğer biz ahlâk-ı İslamiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalatını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatler halinde İslamiyete girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyete dehalet edecektir.”

(Said-i Nursi-Tarihçe-i Hayat, Envar Nşr, s. 90)

  1. “Biz burada iyi gemiler yapmalıyız. Eğer başarabiliyorsak kâr ederek, eğer mecbursak zarara katlanarak, ancak daima iyi gemileri yapmalı­yız.” Japon Kültürü
  2. “Güler yüzlü olmayan dükkân açmamalı.” Çin Atasözü