info @ kastamonuilkhaber.com

 

İşin ehli olmak (ehliyetli) veya liyakatli olmak (layık olmak) ile ilgili ilkeler, genel anlamda ahlaki (etik) standartları ifade etmektedir.

 

Günümüzde; kamuda, özel sektörde ve insani ilişkilerde, bazı insanlar, yaptığı işin hakkını verme veya layık olma çabasından ziyade, emek vermeksizin menfaat sağlama, nüfuz elde vb etik olmayan davranışlar sergilemektedirler.

 

Söz konusu toplumsal hastalık ve/veya ahlaki sorun, adaletsizliğe ve bilhassa emeğin kutsiyetini zedelemekle kalmaz, topluma maddi ve manevi anlamda zarar vermesinin yanında, toplumun huzurunun bozulmasına ve insanların birbirine olan güvenini de zedelemektedir.

 

 

Liyakat meselesinden veya liyakat ile ilgili ilkelerden uzaklaşmanın bir sonucu akraba ve eş-dost kayırmacılığıdır (nepotizm ve kronizm).

 

Kayırmacılık, en temelde adalet duygusunu izale eden sosyal bir davranış bozukluğudur ve bu sorunlu davranış hem bireysel ve hem de kamusal ahlakı erozyona uğratmaktadır.

 

Kayırmacı (nepotik) uygulamalar; sistemin yozlaşmasına, kurumsal yapıların zayıflamasına, çalışma barışı zedeleyerek iş veriminin düşmesine, kamusal alanda çöküşe, çözülmeye ve toplumsal anlamda da topyekûn bir sosyal çürümeye yol açmaktadır.

 

Akraba, eş-dost ve cemaat asabiyeti ile himaye etme kültürü üreten bu tür nepotik yapılar, derin bir güvensizlik hissi de var etmektedir.

 

Ortaklaşa çıkar ilişkileri üzerinden üretilen bu hastalıklı (patolojik) yapılar, toplumsal çoğulculuğun dayanmış olduğu kültürel dinamikleri de yok etmektedir. En temelde bireylerin kendi özgüvenlerini kaybetmelerine ve beraberinde topluma yabancılaşmasına da yol açmaktadır.

 

 

Türkiye de, yeniden yapılanma kapsamında, yeni yönetim sisteminin en önemli meselelerinden birisi liyakat konusudur.

 

Bu toplumsal ve kültürel yozlaşmanın önüne geçilebilmesinde en önemli unsur hiç kuşkusuz, kamu yönetiminde etik standartların belirlenmesi ve etkin biçimde uygulanmasıdır.

 

Liyakatli insanları bulup görevlendirmek için yeni sistem ve yaklaşımlar geliştirilmeli ve bu insanlar nerede olursa olsun keşfedilip değerlendirilmelidir.

 

Ehil olmadığı halde, eş, dost, hısım, mensubu olduğu cemaat, referans vb ilişkileri ile iş yürütmeye ve bakkal dükkânı mantığı ile kurumları yönetmeye çalışan yöneticiler devri son bulmalıdır.

 

Bazı kurumlarımızda bu sorun kangren halini almıştır.

 

Samimiyetten uzak, göğsüne rozetler takarak, kurumunun her tarafında ülkemizin önemli liderlerinin fotoğraflarını ve bayrağımızı asarak ve ikiyüzlü davranarak ülkeye hizmet verdiğini zanneden bürokrat tiplerinden vatandaş kurtulmak istiyor.

 

 

Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce bir demecinde “Ben Cumhurbaşkanı olarak bir talimat veriyorum ama bürokrat oyalama taktiği yapıyor isim vermeyim ama ben hepsinin farkındayım.” demiştir ve tam da yukarıda ifade ettiğim soruna vurgu yapmıştır.

 

Bu tür demeçler, önümüzdeki için bürokrasideki olumsuzlukların giderilmesi noktasında vatandaşı umutlandırmıştır.

 

 

Halkımız darbecilere karşı tankların önüne yatarken…

Askerlerimiz bu vatan için şehit düşerken…

Halkın demokratik tercihiyle seçilmiş samimi liderlerimize karşı; bazı bürokratların oyalama taktiklerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü tavırlarına bu millet sessiz kalmaz...

 

 

Yeniden yapılanmayla ve liyakat esas alınarak ‘görüntüde farklı, icraatta farklı, halkın demokratik tercihi ile iktidara gelmiş liderlerimizi yanıltan’ ikiyüzlü bürokratlar devrinin tarihe karışacağı dönemleri bu halk özlemle beklemektedir...

 

 

Hz. Ömer (r.a.), "İnsanların namazları ya da oruçları seni aldatmasın. Onların parasal ilişkilerdeki dürüstlüğüne bak"   demiştir(1).

 

Yaşadığımız bu çağda ise kişileri doğru değerlendirip ve tespit etmek için; parasal ilişkiler dışında;
bu kişilerin makam-mevkileri elde etmek için neler yaptığına,

 

Makam-mevki sahibi kişilerin de verilen bir yetkiyi dürüst bir şekilde kullanıp kullanmadıklarına,

bakmak lazım.

 

 

Yönetici konumundaki kişilere itaat etmek,

İstişareye önem vermek,

Kibir, gurur ve enaniyetten uzak durmak,

Verilen görevi emanet bilip zayi etmeden yerine getirmek,

Beraber çalıştığı insanlarla iyi geçinmek,

vb hasletler hizmet alan ve hizmet verenlerin temel hedefleri olmalıdır.

 

 

Bu dönemde “İşi ehline veriniz” düsturu belirleyici olmalıdır.

 

Yeni dönemde, eş, dost, ahbap, çavuş veya mensubiyetleri üzerinde kolay yoldan kariyer yapan ikiyüzlü insanlar değil; yıllarını verip vatanına, milletine, dinine faydalı olmak için zorlu bir eğitim süreçlerinden geçip kariyer yapan dürüst insanlar belirleyici olmalıdır.

 

İyi ile kötünün bir tutulmadığı, liyakatin esas alınarak görevlendirmelerin yapıldığı,
tüm insanların işini severek yaptığı verimli bir zaman dilimine ulaşmak dileğiyle...

 

Niyet hayr, akıbet hayr olsun İnşaallah!

 

 

Güzel Sözler…

 

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu: Emanet ehil olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekle!(2)

 

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu: “Allah bir millete hayır murat ettiği  vakit, onların idaresini yumuşak kimselere tevdi eder ve mallarını da cömert kimselerin eline verir. Yine Allah bir millete kötülük murat ettiği vakit, onların idaresini, sefih kimselere tevdi eder ve mallarını da cimri kimselerin eline verir. Ey insanlar! Her kim ümmetimin idaresini eline alır da ihtiyaçlarında onlara rıfk ile muamele ederse Allah onun ihtiyaçlarını rıfk ile giderir. Her kim onların ihtiyaçlarına sed çekerse Allah da onun ihtiyaçlarına sed çeker.”(3)

 

Hz. Ali (r.a.) diyor ki; "Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur"(4)

 

Hz. Ali (r.a.) diyor ki “Artık Allah (c.c.)’ın geniş rahmetinden ve bütün istekleri kuşatan büyüklük ve kudretinden dilerim ki; Rızayı ilâhisi veçhile, kullar arasında güzel, methedilen, ülkede hayırlı eserler bırakmak için gücümüz yettiği kadar çalışmaya seni de beni de muvaffak etsin. Hakkımızdaki nimetini tamamlayıp, saadetle ve şehadetle can vermek nasip eylesin!”.(5)

 

Kaynaklar:

  1. https://twitter.com/farukbeser/status/1020553341057871872
  2. Buhârî, “İlim”, 2, “Rikak”, 35. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 361.
  3. http://www.islamahlaki.com/default.asp?kat_no=1302; Hz Peygamber (S.A.V.)’İn Siyasetçiye Tavsiyeleri.
  4. http://www.islamahlaki.com/default.asp?kat_no=1306  ; Hz. Ali’den siyasetçilere tavsiyeler ‘Hz Ali (r.a.)’nin Mısır’a vali tayin ettiği Malik bin el-Hâris el-Eşter’e yazdığı emirnameden alıntıdır’.
  5. http://www.islamahlaki.com/default.asp?kat_no=1306 ;Hz Ali (r.a.)’nin Mısır’a vali tayin ettiği Malik bin el-Hâris el-Eşter’e yazdığı emirnameden alıntıdır.