Yazı Detayı
13 Nisan 2017 - Perşembe 11:08 Bu yazı 380 kez okundu
 
GÖNÜL ŞEHRİNİN SULTANI BİR EREN: HAZRET İ PÎR ŞEYH ŞABÂN I VELÎ IV
Yrd. Doç. Dr Gülten KÜÇÜKBASMACI
gultengonul@gmail.com
 
 

 

Hz. Pîr’in aşk ve irfân yolu, Kastamonu’dan Anadolu’ya; Balkanlara; Yemen, Hicaz, Faz, Mısır, Tunus ve Cezayir gibi Arap ülkelerine kadar yayılmıştır. Şabâniyyeye mensup pek çok edip ve şair yetişmiş; büyük bir Halvetî/Şabânî edebiyatı meydana gelmiştir. Biz de bu haftaki yazımızda Şabânî mutasavvıf şairlerin Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî’ye dair yazılmış medhiyelerinden birkaç örnek vereceğiz.

 

Kastamonulu Mahvî (Hasan Çelebi)

Anladım bir bahr-i bî-payân imiş Şabân Dede

Küntü kenzin gevherine kân imiş Şabân Dede

 

Mürde diller bulur enfâs-ı mesîhinden hayât

Cân-ı âlem İsi-i devrân imiş Şabân Dede

 

Her marîz-i cehl olana şerbet-i irfân verir

Çâresizler derdine dermân imiş Şabân Dede

 

Hak Taâlâ dâim eyler kalb-i pâkine nazar

Her nazarda manzar-ı Rahmân imiş Şabân Dede

 

Hükm eder gayb u şehâdet kişverine ser-te-ser

Her dü âlem mülküne sultân imiş Şabân Dede

 

Zâil eylerse şeb-i kesret zalâmın tan mıdır

Burc-ı vahdetde meh-i tâbân imiş Şabân Dede

 

Âlem-i ulvîde her dem Mahviyâ seyrân eder

Himmeti a’lâ aliyyü’ş-şân imiş Şabân Dede

 

Bolulu Şevkî Efendi (ö. 1897- Kastamonu)

Ey muhibb-i bâ-safâ

Gel Şabân-ı Velî’ye

Ey mahbûb-ı asfiyâ

Gel Şabân-ı Velî’ye

 

Cümle halkın mir’âtı

Çok durur kemâlâtı

Hep vücûdun halâtı

Gel Şabân-ı Velî’ye

 

Her kim intisâb eder

Hak râha doğru gider

Hakîkati seyr eder

Gel Şabân-ı Velî’ye

 

Tarîkat esrârını

Hakîkat etvârını

Al cevherin dadını

Gel Şabân-ı Velî’ye

 

Bu görünen Hak yüzü

Uyar sırrında özü

Dinler isen bu sözü

Gel Şabân-ı Velî’ye

 

Gâfil olma çek âhı

Bulagör dilde mâhı

Cümle sultânlar şâhı

Gel Şabân-ı Velî’ye

 

Gel ey kemter Şevkîyâ

Olma huzûrdan cüdâ

İster isen reh-nümâ

Gel Şabân-ı Velî’ye

 

Şeyh Mehmed Sadık Efendi (ö. 1922)

Seher vaktinin yeliyiz

Sırr-ı hakîkat diliyiz

Mecnûn’a Leylâ eliyiz

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Bize gelen irfân olur

Hayvân iken insân olur

Sırr-ı cânı cânân olur

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Pîrimizdir Şeyh-i Şabân

Erkânıdır mağz-ı Kur’ân

Yolunda cânımız kurbân

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Yaktık aşkla cân u teni

Koymadık dilde gümânı

Hak’tır bugün dil mihmânı

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Varlığız yokdur bizim

Ma’denimiz pâkdır bizim

Dîdârımız Hak’dır bizim

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Şerîatsız yol değiliz

Hakîkatden dûr değiliz

Ma’rifetsiz kul değiliz

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Kırklarla halvete girdik

Yedilerle sohbet ettik

Üçlerle birliğe yettik

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Halvetîdir şöhretimiz

Vahdet kıldık kesretimiz

Mahviyettir maksadımız

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Devrâneyiz yane yane

Aşk meyinden kane kane

Mestâne erdik bu hâle

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Dervîş Sâdık harâbâttır

Cismi zâta müstağraktır

İsmi resmi zât-ı Hak’tır

            Biz Şabânî bülbülüyüz

            Vahdet bağının gülüyüz

 

Âşık Hakkı Yorgansız (ö. 1964)

Menba-ı fahr-i risâlet Hazret-i Şabân Dede

Melce-i izz ü saadet Hazret-i Şabân Dede

 

Kutb-ı aktâb-ı cihândır hem velîyler hâtemi

Mazhar-ı lutf-ı şefâat Hazret-i Şabân Dede

 

Hem muhibb-i ehl-i beyti hânedan nâm-ı Ali

Bende-i şâh-ı vilâyet Hazret-i Şabân Dede

 

Eylesin gelsin ziyâret âşıkânın Ka’besi

Mu’ciz-i bahr-i hidâyet Hazret-i Şabân Dede

 

Vasfını tavsîfde âciz ger bu kemter Hakkıyâ

Mürşid-i sâhib-kerâmet Hazret-i Şabân Dede

 

 

Okuyalım, okutalım vesselam…

 
Etiketler: GÖNÜL, ŞEHRİNİN, SULTANI, BİR, EREN:, HAZRET, İ, PÎR, ŞEYH, ŞABÂN, I, VELÎ, , IV,
Yorumlar
Haber Yazılımı