Yazı Detayı
12 Nisan 2017 - Çarşamba 00:56 Bu yazı 1021 kez okundu
 
İttihat ve Terakki Parti Binasının Yapımı İçin Taşköprülülerin Yaptığı Bağışlar (1916-1917)
Prof.Dr. Mehmet Serhat YILMAZ
serhat42@gmail.com
 
 

Bu yazıda günümüzde Kastamonu Müzesi olarak hizmet veren binanın yapım aşaması ve hizmete açılması süreci ele alınmıştır. Binanın yapımı sırasında bir kampanya başlatılarak Kastamonu merkez ve kazalarında yardım toplanmıştır. Burada sadece Taşköprülülerin yaptığı yardımlar ele alınmıştır. Üzerinden 100 yıl geçmiş tarihi bir olaydan hareketle Taşköprü’de o gün yaşayan, gündemde olan isimler; eşraf, esnaf, memur ve halktan yardımlar çerçevesinde toplumsal bir kesit sunulmaya çalışılmıştır.

 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İkinci Meşrutiyetten önceki siyasi faaliyetleri ve Meşrutiyetin ilanında oynadığı rol dikkate alındığında, cemiyetin bundan sonraki süreçte 1918 yılına kadar merkezde olduğu gibi taşrada vilayet ve kazalarda etkin bir siyasal güç oluşturması ve bu gücü planlı bir biçimde kullandığı ve kullanmaya çalıştığı söylenebilir.

 

Kastamonu'da İttihat ve Terakki'nin üstlendiği fonksiyon halk ve bir kısım aydın tarafından ilgi uyandırmıştır. Bu sebeple Cemiyetin Kastamonu'da da açılması için çalışmalara başlanmıştır. Dönemin Kastamonu Belediye Müfettişi İhsan Beyin önderliğinde şube kurulması amacına yönelik bir toplantı yapılmıştır. İhsan Bey bu maksatla Kastamonu ileri gelenlerine, bir toplantı yapmak üzere 9 Ağustos 1908 tarihli bir davet mektubu göndermiş ve şu istekte bulunmuştur:

 

“Ağrâz-ı şahsiyeden dolayı hiç bir ferdin leh ve aleyhinde idare-i kelâm edilmemek maksad-ı asli-i Kanûn-i Esâsi'nin bahşettiği ahkâmın münfesi tamamen idare ve temin etmek üzere bir Cemiyet-i Müttehide-i Osmaniye'nin teşkili zımnında yarın saat bir raddelerinde Dârulkurra Medresesi'nde ictima edileceğinden zât-ı âlilerinin bu cemiyete vakt-i mezkûrde isbat-ı vücud etmeleri vatan ve cemiyet namına arz ve istirham olunur, ol babda. 26 Temmuz 324 Cemiyet namına Belediye Müfettişi İhsan” (M. Ziyaeddin Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan olundu, Kastamonu, 1968, s.25.)

 

Davet mektubunun gönderilmesinden bir gün sonra 10 Ağustos 1908 (27 Temmuz 1324) tarihinde toplantı gerçekleşmiş ve geçici başkanlığa Malatya eski mutasarrıfı olan Reşit Bey ile kâtipliğe de Besim Bey seçilmişlerdir. Ayrıca  "İttihat Kulübü" ismiyle bir de salon açılmış Kastamonu ileri gelenleri ve aydınlarına 20 Ağustos 1908 (7 Ağustos 1324) tarihinde kulüp idaresi tarafından bir tezkire yazılmıştır. Söz konusu tezkirede: “İttihat Kulübü ismi altında bir kulüp teşkil ettik. Maksadımız bütün evrak ve havadisi celp ile hoşça vakit geçirmek ve hem de anasır-ı âmâl-i milliyemizin taahhüdünü temin eylemektir. Binaenaleyh bu kulübe zât-ı alî-i terakkiperverlerinin de iştirâki arzu olunduğundan bir hafta zarfında isim ve vâlâlarının müntesibin meyanına kaydedilmesi mütemennâdır." denilerek açılan kulübe üye olmaları istenmektedir. (Z. Demircioğlu, A.g.e.;s.26).

 

Kastamonu'da kurulmuş olan bu cemiyetin, bir müddet sonra hükümet aleyhinde görüldüğü gerekçesi ile kapatılmasının istenmesi üzerine Belediye Müfettişi İhsan Bey tutuklanmış, fakat daha sonra serbest bırakılmıştır. Daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti çalışmalarına devam etmiş, Bolu Milletvekili Habib Bey'in Kastamonu'ya gelerek hükümet binası önünde meşrutiyetin nasıl kazanıldığı konulu konuşmasının ardından açılmış olan İttihat ve Terakki Kulübünü ziyaret ederek çalışmalarını teşvik etmiştir. Kastamonu'da bundan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye kaydına başlanmıştır.

 

Yukarıda belirtildiği gibi Cemiyetin Kastamonu'da teşkilatını kurma çalışmaları ile birlikte taban oluşturma ve halka inme kararlılığı ve seçimlerin yaklaşması döneminde Kastamonu Valiliğine İttihat ve Terakki'ye yakın olarak bilinen Ali Rıza Bey'in atanması Cemiyetin çalışmalarının daha rahat bir ortam içerisinde devam etmesine fırsat sağlamıştır.

 

Meşrutiyet dönemi Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın 17 Aralık 1908 tarihinde açılacak olması Kastamonu'yu bir seçim havasına sokmuş, bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti ilçelerde de şubeler açmaya başlamıştır. Yapılan seçimlerde Kastamonu'dan İttihat ve Terakki tarafından aday gösterilen Hacı Ahmet Mahir Efendi, İsmail Mahir, Yusuf Kemal (Tengirşek) ve Ahmet Şükrü Bey kazanmışlardır. (Kastamonu; Nu: 1771, 23 Kanun-ı evvel 1908) Meclisin açıldığı gün ise Kastamonu İttihat ve Terakki Cemiyeti dairesi önünde kalabalık bir kitle toplanmış ve kutlamalar yapılmıştır. (Kastamonu; Nu:1772, (4 Ocak 1908), s.2.)

 

İttihat ve Terakki'nin 1908 tarihinden başlamak üzere ilk önce vilayet merkezlerinden başta Kastamonu Vilayeti olmak üzere Çankırı, Bolu, Sinop mutasarrıflıkları merkez kulüpleri ile bunlara bağlı faaliyet yürüten İnebolu, Abana, Araç, Daday, Cide, Küre, Taşköprü, Tosya, Ayancık, Boyabat, Çerkeş, Karacaviran (nahiye), Gerede, Safranbolu, Çaycuma ilçelerinde kulüpler açmış olduğu görülmektedir. (Köroğlu; Yıl:1, Nu:23, (20 Mayıs 1909), s.4 ve Köroğlu; Yıl:1, Nu:24, (27 Mayıs 1909), s.4.)

 

Bütün bu gelişmelerin ışığı altında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Kastamonu'da faaliyetlerini yürütebilmesi, yaptığı faaliyetleri geniş bir halk kitlesine daha rahat tanıtabilmesi ve bilgilendirmesi amacıyla bir gazete çıkarma düşüncesi oluşmuştur. Zaten Meşrutiyetin getirdiği hürriyet havası içerisinde ülke genelinde gazeteler birbiri ardına yayın hayatına başlamıştır. Daha önceki bölümde de belirtildiği gibi Köroğlu gazetesi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kastamonu’daki yayın organı olarak kurulmuş, İttihat ve Terakki'nin propagandasını yapmış, Cemiyet ile ilgili haber ve gelişmeleri basın yoluyla kamuoyuna duyurmuştur. Aynı zamanda Cemiyete ait bildiri, duyuru ve kararlar da üyelere bu gazete yoluyla duyurulmuştur.

 

İttihat ve Terakki Kastamonu merkez delegeliğine Münir Bey ve Misli Ağazâde Mustafa Bey Genel Merkez tarafından atanmışlar, daha sonra Hazret-i Pîr Dergâhı Postnişîni Şeyh Ata Efendi bu görevi devralmış son olarak da Köroğlu gazetesi sorumlu müdürü olan İsmail Sedat ile Vasfi Efendi bu görevi yürütmüşlerdir.

 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kastamonu İttihat ve Terakki sorumlu kâtipliğini Hasan Fehmi (Turgal) yapmış, ayrıca genel merkez müfettişi olarak Mümtaz Bey ve İsmail Hakkı Bey görevli olarak Kastamonu'da hizmette bulunmuşlardır.

 

İttihat ve Terakki Kulüp Binası İçin Taşköprülülerin Yardımları:

 

1916 yılında İttihat ve Terakki Fırkası Kastamonu'da kendi merkez kulüp binasını yapmak için yardım kampanyası başlatmıştır. İttihat ve Terakki’ye kulüp inşaatına yardım edenlerin ismi ve yardım miktarları Köroğlu gazetesinde yayınlanmıştır. (Köroğlu; Yıl:8, Nu:362, (5 Mayıs 1332), s.1) Ülke savaş yıllarında olmasına rağmen bina hızlı bir şekilde tamamlanarak 27 Nisan 1917 tarihinde Sultan V. Mehmet Reşat'ın tahta çıkışının yıldönümü olan 27 Nisan 1917 Cuma günü kutlamalar çerçevesinde açılışı gerçekleşmiştir.

 

Taşköprülülerin yapmış oldukları yardımlar “Taşköprü’den kulüp için teberuatta bulunan zevât-ı muhteremenin esâmîsi” başlığıyla verilmiştir. Burada Kastamonu İttihat ve Terakki Fırkası Kulüp binasının yapımı için Taşköprü’den yardım yapanların isimleri ve yardım miktarlarından yola çıkarak, 1916 ve 1917 yıllarında Taşköprü eşraf, yönetici, memur ve halkının, bir diğer ifadeyle o günün toplumunda güncel ve bir değer olan isimlerin genel bir görünümünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Yardım miktarı ve yardımda bulunanların listesi aşağıda verilmektedir. (Köroğlu; Yıl:8, Sayı:368, 16 Haziran 1332, s.1-2., “Taşköprü’den Kulüp İçin Teberruatta Bulunan Zevât-ı Muhteremenin Esâmisi”, Köroğlu, Yıl:8, Sayı:369, 23 Haziran 1332 (6 Temmuz 1916), s.2)

 

Listelerde öncelikle eşraf unvanı ile verilen isimler verilmiş olup haliyle bu kişilerin yaptığı yardım miktarlarının da fazla olduğu görülmektedir.

 

Eşraftan Madenzâde Hasan Bey (500 Kuruş)

Eşraftan Küçük Alizâde Mehmet Efendi (500 Kuruş)

Eşraftan Tokatlızâde Hacı Mehmet Salih ve Hacı Osman Efendi (500 Kuruş)

Eşraftan Baş Alizâde Ali Efendi (300 Kuruş)

Eşraftan Derbederzâde Hacı Mehmet Ağa (300 Kuruş)

Eşraftan Derbederzâde Esad Efendi (200 Kuruş)

Eşraftan Topuzzâde Hasan Efendi (200 Kuruş)

Eşraftan Hacı Serdarzâde Hacı Mehmet Ağa (100 Kuruş)

Eşraftan yardım edenlerin isimleri ve yardım miktarlarının belirtilmesinden sonra gazetede tüccar ve o günün esnafının isimleri ve yardım miktarları verilmektedir. Bunlara bakılacak olursa;

Tüccardan Mihayil Ağa (100 Kuruş)

Tüccardan Lokoy Mahdus Harlbos Ağa (100 Kuruş)

Tüccardan Arapzâde Mehmet Efendi (100 Kuruş)

Kunduracı Mehmet Efendi (50 Kuruş)

Meclis İdare Azâsından Hasan Efendi (50 Kuruş)

Kıskıszâde Mehmet Efendi (50 Kuruş)

Kapçıkmazzâde Eşref Efendi (20 Kuruş)

Tatlıdilzâde Hasan Efendi (25 Kuruş)

Kalaycı Emrullah Ağa (20 Kuruş)

Çilingir Hacı Mehmet Ağa (20 Kuruş)

Hacı Salihzâde Halil Efendi (50 Kuruş)

Saatçi Ali Efendi (50 Kuruş)

Şekerci Ali Ağa (50 Kuruş)

Müftüzâde Şemsettin Efendi (300 Kuruş)

Hacı İsmailzâde (1000 Kuruş)

Terzi Manol Usta (75 Kuruş)

Tüccardan Vasil Ağa (75 Kuruş)

 

Daha sonra Taşköprü mülkî erkânı ve idarî yapıda görev yapan ve yapmış olan yönetici ve memurların isimleri ile birlikte yardım miktarları gazetede verilmiştir. Söz konusu isimler şunlardır:

 

Kaymakam Zeki Ziya Bey (75 Kuruş)

Kadı Mehmet Şükrü Efendi (75 Kuruş)

Şer’iye Kâtibi Vekili Şükrü Efendi (5 Kuruş)

Müdür Şükrü Efendi (17 Kuruş)

Müftü Mehmet Emin Efendi (20 Kuruş)

Müderris Hayrullah Efendi (10 Kuruş)

Mahzar Ahmet Ağa (7 Kuruş)

Odacı Hüseyin Ağa (30 Kuruş)

Mütekait Binbaşı Ahmet Ağa (100 Kuruş)

Mütekait kolağası Mustafa Ragıb Efendi (100 Kuruş)

Mütekait Yüzbaşı Salih Efendi (50 Kuruş)

Tahrirât Kâtibi Ali Hayri Efendi (20 Kuruş)

Nüfus Memuru Mehmet Efendi (20 Kuruş)

Nüfus Kâtibi Muslu Efendi (5 Kuruş)

Gardiyan Abdullah Efendi (10 Kuruş)

Odacı Hüseyin Efendi (5 Kuruş)

Bidayet Mahkemesi Reisi Mustafa İzzet Bey (60 Kuruş)

Müdde-i Umûmi Mustafa Asım Efendi (50 Kuruş)

Azâ Rüştü Efendi (10 Kuruş)

Azâ Ahmet Efendi (10 Kuruş)

Başkâtip Ahmet Lütfi Efendi (25 Kuruş)

Zabıt Kâtibi Ali Fehmi Efendi (15 Kuruş)

Müstantik Kâtibi Asım Efendi  (15 Kuruş)

Zabıt Kâtibi Hüseyin Hasan Efendi (12 Kuruş)

Mübaşir Mehmet Efendi (11 Kuruş)

Odacı Müdür Ağa (7 Kuruş)

Odacı Fâik Efendi (5 Kuruş)

Mal Müdürü Mehmet Şükrü Efendi (45 Kuruş)

Mal Muavini Necip Efendi (27 Kuruş)

Kurra Kâtibi Hüseyin Efendi (20 Kuruş)

Sandık Emîni Abdulkadir Efendi (20 Kuruş)

Mal Refîki Mehmet Hâmî Efendi (15 Kuruş)

Tahsil Memuru Şevki Bey (30 Kuruş)

Müfredat Kâtibi Şaban Efendi (12 Kuruş)

Müfredat Kâtibi Arif Efendi (12 Kuruş)

Maliye Piyâde Tahsildârı Hacı Ömer Efendi (15 Kuruş)

Maliye Piyâde Tahsildârı Sabri Efendi (15 Kuruş)

Maliye Piyâde Tahsildârı Hacı Ömer Efendi (15 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Halil Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Zühdü Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı İbrahim Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Tevfik Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Abdülhâlim Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Şükrü Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Mahmut Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Halil Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Salih Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Kâmil Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Mehmet Efendi (22 Kuruş)

Maliye Süvâri Tahsildârı Yunus Efendi (22 Kuruş)

Orman Fen Memuru Eşref Efendi (40 Kuruş)

Orman Mesaha-i Eşcâr Memuru Abdülkerim Efendi (40 Kuruş)

Orman Muâmelât Memuru Hasan Efendi (20 Kuruş)

Orman Cibâyet Memuru Mehmet Ratib Efendi (15 Kuruş)

Orman Bekçibaşı Mehmet Nurî Efendi (15 Kuruş)

Orman Bekçibaşı Hüsnü Efendi (15 Kuruş)

Orman Bekçibaşı Kâsım Efendi (15 Kuruş)

Orman Bekçibaşı Mustafa Efendi (15 Kuruş)

Orman Bekçibaşı Said Efendi (15 Kuruş)

Orman Bekçisi Ateşyân Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Hasan Çavuş (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Feyzi Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Mehmet Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi İbrahim Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Numan Çavuş (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Ahmet Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Ali Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Mustafa Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Efendi (7 Kuruş)

Orman Bekçisi Efendi (7 Kuruş)

Tapu Memuru Efendi (25 kuruş)

Tapu Memuru Efendi (10 kuruş)

Komiser Muavini Abbas (30 Kuruş)

Ambar Memuru Mustafa (18 Kuruş)

Ambar Memuru Kazım (16 Kuruş)

Telgraf Müdürü Niyazi (30 Kuruş)

Muhabere Memuru Ali (15 Kuruş)

Çavuş Hasan Ağa (15 Kuruş)

Çavuş Aziz Ağa (12 Kuruş)

Muvazaa Raif Efendi (2 Kuruş)

Ziraat Bank Memuru (35 Kuruş)

Vezne Mukayyidi Hafız Nuri (15 Kuruş)

Tahsildar Mehmet Efendi (15 kuruş)

Mütekâidîn (17 Kuruş)

 

Son olarak da Taşköprü’ye bağlı bulunan nahiye ve köylerden yapılan yardımlara değinilmektedir. Burada köylerden toplanan yardımlar köy ismi ve köylüler adına yardımları teslim eden kişinin ismiyle birlikte verilmiştir.

 

Ağcakeşi Karyesi namına Hafız Hüseyin Efendi (300 Kuruş)

Karal Karyesi eşrafından Şatırzâde Hacı Ahmet Ağa (400 Kuruş)

Abalı Karyesi eşrafından Abalıoğlu Kamil Ağa (100 Kuruş)

Orta Karyesinden Güdükoğlu Hüseyin Ağa (50 Kuruş)

Avarız Karyesinden üç zattan (150 Kuruş)

Mesid Karyesinden Ali Beyoğlu Hamdi Ağa (150 Kuruş)

Obrucak Karyesinden Hasan Beyoğlu Ahmet Ağa (100 Kuruş)

Celeb Karyesinden Tekaüt Mehmet Ağa (100 Kuruş)

Çopuroğlu Karyesi namına Kadı Mehmet Ağa (300 Kuruş)

Avarız Sülüsesi Karyesi namına Hakkı Bey (100 Kuruş)

Alibeşe Karyesinden Çadırcıoğlu Mehmet Ağa (100 Kuruş)

Alibeşe Karyesinden Çadırcıoğlu Mustafa Ağa (100 Kuruş)

Alibeşe Karyesinden Mülazımoğlu Mehmet Ağa (100 Kuruş)

Karşu Karyesi Ahalisinden (300 Kuruş)

Tokalar Karyesi Muhtarı (200 Kuruş)

Ceneb Karyesi Namına Ömer (100 Kuruş)

Aşağı Uzunkavak Karyesi namına Şükrü Bey (150 Kuruş)

Serçimen Karyesi namına (100 Kuruş)

Cennet Karyesi namına Ömer Ağa (100 Kuruş)

Kızılca Orhan Karyesi namına (200 Kuruş)

Bol Karyesi Muhtarı Bekir Efendi (50 Kuruş)

Yukarı Uzunkavak Karyesi namına İbrahim Ağa (200 Kuruş)

Taşcevher Karyesinden Cevheroğlu İbrahim Ağa (50 Kuruş)

Gökçeağaç Nahiyesi Müdürü Eşref Hafız Efendi (30 Kuruş)

 

Taşköprü Kasasınca Kastamonu’da kulüp inşası için toplanan yardım severlerin bağışları Kastamonu’ya Taşköprü Mal Müdürü olan Osman Nuri Bey tarafından ulaştırılmıştır.

 

İnşa edilecek olan İttihat ve Terakki kulübü binası için Taşköprü Kazasından önemli bir miktarda ve üç yüz lirayı aşan meblağda bir yardımın yapıldığı ve yardımda bulunanların isimlerinin ileriki sayılarda yayınlanacağı Köroğlu gazetesinde duyurulmaktadır.

 

Kastamonu vilayet merkezi ile diğer ilçe, nahiye ve köylerden toplanan yardımlar ile tamamlanan İttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binasının açılışı 27 Nisan 1917 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Açılış resmi Köroğlu gazetesinde şu şekilde duyurulmaktadır: “Kastamonu memurîn ve ahâli-i hamiyet-mendânenin iânât-ı tediye ve muavenetkârîleriyle memleketin İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı olan muhabbet ve merbûtiyetinin bir delîl-i haricîsi olmak üzere bir kulüp binasının yapılacağını çok zaman evvel derc-i sütûn mefharet eylemiştik. İşte yevm-i cülûs-ı Hazret-i Padişâhîye mütesâdif olan geçen Cuma memleketin âtiyen en ziyâde medâr-ı ziynet ve iftihârı ve Türk tarz-ı mimarîsinin Kastamonu’da zarif ve bülend bir âbide-i sınaatı olacağı şüphesiz bulunan iş bu binanın vaz-ı esas merasimi Vali Bey Efendi Hazretleri de hazır bulundukları halde güzîde bir hey’et huzûrunda parlak sûrette icrâ edilmiş ve Sultânî talebelerinden bir efendi tarafından Almanca parlak bir nutuk irâd ve Sultânî Farisî muallimi Salih Efendi tarafından da zemin ve zamana münâsib bir duâ-yı beliğ kıraât edilerek merâsime hitâm verilmiştir. (Köroğlu; Yıl:9, Nu:412, 3 Mayıs 1333, s.1.)

 

Sonuç olarak Kastamonu İttihat ve Terakki yöneticileri tarafından şehirde merkezi bir kulüp binası yapımı için yardım kampanyası başlatılmış ve vilayet merkezi dışında kaza ve köylerden de yardım alınarak binanın yapımına 1916 tarihinde başlanmıştır. Bu bağlamda Taşköprü Kazası ve köyleri halkı da yardım etmiş bu yardımlara ilişkin isimler ve yardım miktarları dönemin gazetelerinden birisi olan Köroğlu’nda takdir etmek ve örnek olması bakımından yayınlanmıştır.

 

Bugün Kastamonu Müzesi olarak hizmet veren İttihat ve Terakki Fırkası kulüp binasının resmî açılışı bir törenle 27 Nisan 1917 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar kulüp binası olarak hizmet vermiştir. Kastamonu İttihat ve Terakki Fırkası Kulüp binasının yapımı için Taşköprülü eşraf, esnaf, yönetici ve memurlar ile halktan ayrıca köylerden yapılan bağışlar isimleri ve meblağı belirtilmek suretiyle cemiyetin yayın organı konumunda olan Köroğlu gazetesinde yayınlanmıştır. Çalışmada Taşköprülülerin yaptığı yardımlardan hareketle, 1916 ve 1917 yıllarında Taşköprü eşraf, yönetici, memur ve halkının, bir diğer ifadeyle o günün toplumunda bir değer olan isimlerin genel bir görünümü ortaya konulmuştur.

 

Mehmet Serhat YILMAZ

serhat42@gmail.com

 
Etiketler: İttihat, ve, Terakki, Parti, Binasının, Yapımı, İçin, Taşköprülülerin, Yaptığı, Bağışlar, (1916-1917),
Yorumlar
Haber Yazılımı